Świadczenie pielęgnacyjne to wsparcie finansowe, o które mogą ubiegać się opiekunowie osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Dowiedz się więcej, w jakich sytuacjach należy się świadczenie oraz co zrobić żeby je uzyskać. 

Świadczenie dla opiekunów niepełnosprawnych

O możliwość otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego może ubiegać się opiekun, który w celu sprawowania opieki nad drugą osobą nie jest w stanie wykonywać pracy zarobkowej. Oznacza to, że stan drugiej osoby wymusza sytuację konieczności stałego współudziału w czynnościach codziennych.

Świadczenie pielęgnacyjne to bardzo duże odciążenie finansowe, wsparcie oraz możliwość zainwestowania zaoszczędzonych kosztów w niezbędne sprzęty lub rehabilitacje. 

Pomoc finansowa dla osób, które muszą zrezygnować z zatrudnienia lub innej pracy 

Świadczenia pielęgnacyjne są bardzo dużym wsparciem dla osób, których nie stać na umieszczenie bliskiej osoby w placówce zapewniającej całodobową opiekę. 

Możliwość skorzystania ze specjalnego zasiłku opiekuńczego jest przyznawana na czas nieokreślony o ile nie zostało wydane orzeczenie o niepełnosprawności czasowej. Wówczas okres otrzymania świadczenia pokrywa się z czasem orzeczenia medycznego.

Warto pamiętać, że z roku na rok, na skutek podwyżek związanych ze stopniem najniższego wynagrodzenia przy umowie o pracę, przyznawana kwota również wzrasta. W roku 2023 świadczenie osiągnie wysokość 2458 zł. 

Wysokość dochodów ogólnych rodziny nie wypływa na decyzję o otrzymaniu świadczenia.  

Czy tylko rodzice osoby wymagającej opieki mogą starać się o świadczenie? 

Prawo do świadczenia pielęgnacyjnego nie obejmuje jedynie rodziców biologicznych osoby niepełnosprawnej. Wsparcie jest przyznawane faktycznemu opiekunowi i mogą nim być dziadkowie lub osoby spokrewnione będące rodziną zastępczą. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje również małżonkowi osoby z niepełnosprawnością, dzieciom oraz rodzeństwu. 

W niektórych przypadkach urząd zleca wywiad środowiskowy, którego celem jest ustalenie faktycznej sytuacji opiekuna oraz tego, czy sprawuje stałą opiekę nad osobą niepełnosprawną.  

Opiekun pobierający świadczenie pielęgnacyjne nie może korzystać równocześnie z innych świadczeń będących wsparciem finansowym.  

Jak złożyć odpowiedni wniosek żeby otrzymać świadczenie?

Świadczenie pielęgnacyjne musi być przyznane każdemu opiekunowi, który spełnia warunki pozwalające na jego przyjęcie. W praktyce jednak okazuje się, że znaczna część wniosków jest odrzucana w urzędzie przez błędy w dokumentacji lub brak wiedzy na tym polu.  

Co ważne, odrzucony wniosek nie wiąże się z ostateczną odmową.

Na otrzymanie świadczenia nie ma wpływu czas od jakiego osoba niepełnosprawna potrzebuje nieprzerwanej opieki lub powód jaki zaważył na niepełnosprawności. Najważniejsze jest w tej sytuacji jest otrzymanie odpowiedniego dokumentu, tu legitymacji, poświadczającego o znacznym stopniu niepełnosprawności i potrzebie obecności drugiej osoby.  

Do orzeczenia o niepełnosprawności dodawany jest wniosek osoby ubiegającej się od świadczenie. W przypadku kiedy osobą niepełnosprawną jest dziecko należy dołączyć również odpis aktu urodzenia.  

Wniosek i dokumenty składa się w siedzibie np. MOPS-u i następnie następuje proces weryfikacji oraz rozpatrywania sprawy na bazie dostępnych dokumentów. Na tym etapie rozstrzyga się, czy świadczenie zostanie przyznane opiekunowi i właśnie wówczas bardzo dużo osób straci swoją szanse.  

Jeżeli chcesz mieć pewność o właściwym wypełnieniu wszelkich dokumentacji oraz złożeniu dobrego wniosku skorzystaj z profesjonalnej pomocy dostępnej na nalezysie.pl

Zadzwoń Teraz
Twój Koszyk