Jakie są wymagania wobec osób, które mają te usługi na rzecz dzieci świadczyć?

 

W tej kwestii wymogów jest kilka, ale najważniejsze z nich dotyczą:

  • musi to być lekarz dentysta spełniający wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1373 ze zm.)
  • gabinet stomatologiczny musi spełniać wymogi, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust.3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2190 ze zm.)
  • porozumienie może być zawarte jedynie z podmiotem, który ma stosowną i aktualną umowę z NFZ, albowiem opieka nad uczniami jest finansowana ze środków ujętych w planie finansowym tej instytucji.

 

Jakie zasady powinny obowiązywać w zakresie wykonywania usług objętych porozumieniem?

 

By zarówno porozumienie, jak i same usługi były zgodne z ustawą, powinny tam znaleźć się zapisy o najistotniejszych kwestiach:

  • precyzyjne ustalenie w jaki sposób uczniowie będą kierowani do danej placówki stomatologicznej
  • określenie sposobu udokumentowania udzielenia świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego
  • potwierdzenie wykonania świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia oraz profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia

 

Ponadto ważnym jest określenie dostępności podmiotu wykonującego działalność leczniczą z zakresu opieki stomatologicznej odpowiednio dostosowanej do potrzeb uczniów.

 

Niewątpliwie też istotną sprawą będzie sprecyzowanie daty zawarcia porozumienia, terminu jego obowiązywania jak i ustaleń odnośnie możliwości jego rozwiązania bądź też wypowiedzenia.

 

Na jakie elementy takiego porozumienia wskazuje NRL jako istotne z punktu widzenia świadczeniodawców?

 

Otóż NRL sugeruje, iż jedną z ważniejszych kwestii jest sprawa zinterpretowania czym są świadczenia poza kolejnością oraz kto i na jakich prawach może z nich korzystać. Co do zasady sprawy te reguluje art. 47c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zgodnie z nim udzielanie świadczeń poza kolejnością wynika z prowadzonej przez świadczeniodawcę listy oczekujących. Natomiast świadczenia poza kolejnością powinny być udzielone w dniu zgłoszenia, a jeśli nie jest to możliwe – w najbliższym możliwym terminie, również poza kolejnością wynikającą z listy oczekujących.

 

Przy ambulatoryjnej opiece specjalistycznej ustalono, iż świadczenie nie może zostać udzielone później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia. Natomiast ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 roku o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz.U. poz. 1078) dodała w tej kwestii art. 47ca, zgodnie z którym „w gabinecie dentystycznym w szkole oraz w gabinecie dentystycznym prowadzonym przez podmiot wykonujący działalność leczniczą, z którym organ prowadzący zawarł porozumienie (…), uczniowie tej szkoły korzystają ze świadczeń w zakresie leczenia stomatologicznego poza kolejnością”.

 

I właśnie na tej kanwie pojawia się dużo wątpliwości. Lekarze z samorządu lekarskiego uważają, iż na pewno nie oznacza to udzielenia świadczenia w dniu zgłoszenia jego potrzeby, gdyż to wywróciłoby wręcz „do góry nogami” grafiki pracy stomatologów. Przecież opieką stomatologiczną obejmują oni także nie tylko dzieci, a pacjenci dość długo oczekują na wizytę. Ponadto lekarze chcieliby zagwarantować sobie w zawieranych porozumieniach z jednostkami samorządowymi administrującymi szkołami, by termin „poza kolejnością” niekoniecznie oznaczał ten stosowany w opiece ambulatoryjnej (a więc 7 dni roboczych od zgłoszenia).

 

Samorząd lekarzy stomatologów sugeruje, by w porozumieniach była mowa o innych terminach przyjęć poza kolejnością wynikającą z listy oczekujących. Jednocześnie zaleca stomatologom, by ten termin konkretnie został w porozumieniu z daną jednostką samorządową określony. Nadto samorząd przypomina też, iż należy pamiętać o tym, że niezależnie od tych zapisów obowiązuje zapis rozporządzenia koszykowego, mówiący o tym, iż pacjent zgłaszający się z bólem przyjmowany jest w dniu zgłoszenia. Zadbaj oto, aby Twoje dziecko trafiło do doświadczonego i wykwalifikowanego dentysty. Warto sprawdzić, wybrać usługi stomatologiczne w Idealmed Lublin https://idealmed.com.pl/stomatolog . Nie czekaj i zarezerwuj wizytę u dentysty w Lublinie już teraz.

 

Jakie jeszcze istotne kwestie winny znaleźć się w zawieranych porozumieniach, zdaniem samorządu stomatologicznego?

 

Otóż niewątpliwie powinny tam znaleźć się zapisy o odpowiedzialności ponoszonej za te dzieci, którym rodzice nie towarzyszą podczas wizyt. Dotyczyć to powinno w szczególności ewentualnych szkód wyrządzonych przez dzieci w gabinetach.

 

I wreszcie ostatnią kwestią wartą uregulowania w porozumieniu jest sprawa komunikacji pomiędzy stomatologiem, a pielęgniarką szkolną. Artykuł 16 omawianej ustawy nakazuje im bowiem współpracę, choćby po to, by wymieniać informacje o stanie zdrowia dzieci czy też planować pewne działania profilaktyczne. Nadto w kwestii umożliwienia dzieciom korzystania z usług stomatologicznych w trakcie zajęć lekcyjnych (o ile zajdzie taka potrzeba), dobrze byłoby dodać zapisy w porozumieniu, które potwierdzą, iż rada pedagogiczna nie będzie brała pod uwagę tego typu nieobecności.

 

 

Podsumowując, omawiana ustawa wprowadza co do zasady opiekę stomatologiczną na teren szkół dla dzieci. Tym niemniej jest jeszcze sporo spraw do wyjaśnienia i doprecyzowania, by rzeczywiście ona zaistniała. To już od operatywności samorządowców i stomatologów zależy jak i kiedy dojdzie do zawierania wymaganych porozumień. Ustawodawca tym razem pozostawił stronom dużo wolnej przestrzeni na ich kształtowanie według własnych wymagań i oczekiwań.

Zadzwoń Teraz
Twój Koszyk